Tisíc slov - poselství

15.10.2015 18:53

Tady, v pouhých tisíci slovech, je obsaženo vše, co lidstvo potřebuje vědět, má-li žít životem, po kterém prahlo a kterého se tisíce let – byť zatím neúspěšně – pokoušelo dosáhnout.

1. Všichni jsme jedno. Všechny věci jsou součástí jednoho celku. Existuje jen jeden celek a všechno je součástí tohoto jediného celku, který existuje. To znamená, že každý z nás má v sobě božskou podstatu. Nejste tím, čím je vaše tělo, nejste tím, čím je vaše mysl, a nejste ani tím, čím je vaše duše. Jste jedinečnou kombinací všech tří a právě tyto tři dohromady vás utvářejí ve vaší úplnopsti. Jste individualizací božského principu, projevem Boha na zemi.
2. Všeho je dostatek. O zdroje, které máme, není nutné soupeřit – a už vůbec ne bojovat. Stačí se o ně jen podělit.
3. Není nic, co byste museli dělat. Je toho spousta, co uděláte, ale nic, co byste museli udělat. Bůh po vás nic nechce, nic od vás nepotřebuje, nic nepožaduje a nic vám neporoučí.
4. Bůh neustále promlouvá ke každému z nás. Otázka nezní, ke komu Bůh promlouvá, ale kdo jej poslouchá.
5. Existují tři základní principy života: funkčnost, přizpůsobivost a udržitelnost.

6. Neexistuje nic jako správné a špatné. Existuje jen to, co funguje, a to, co nefunguje, s ohledem na to, čeho se snažíme dosáhnout.
7. V duchovním smyslu nejsou na světě žádné oběti ani žádní padouchové, ačkoli v lidském smyslu se zdá být zcela zřejmé, že tomu tak je. Ale protože jste božští, není možné, aby se cokoli dělo proti vaší vůli.
8. Nikdo nedělá nic, co by vzhledem k jeho pojetí světa bylo nevhodné.
9. Neexistuje nic jako peklo ani věčné zatracení.
10. Neexistuje nic jako smrt. To, co nazýváme „smrtí“, je jen procesem re-identifikace.

11. Neexistuje nic jako čas a prostor, existuje pouze Tady a Teď.
12. Existuje jen láska.
13. Svou vlastní realitu si vytváříme sami pomocí tří nástrojů tvoření: myšlenky, slova a činu.
14. Váš život se netýká vás. Týká se všech těch, jejichž životů se dotknete a toho, jak se jich dotknete.
15. Jediným smyslem vašeho života je znovustvořit sebe sama v další nejvelkolepější verzi té nejskvělejší představy, kterou jste sami kdy měli o tom, kým opravdu jste.

16. V okamžiku, kdy něco prohlásíte, vstoupí do existence vše, co se tomu nepodobá. To je zákon protikladů, které vytvářejí kontextové pole, v němž můžete prožít to, co si přejete prožít.
17. Neexistuje nic jako absolutní pravda. Veškerá pravda je subjektivní. V tomto rámci existuje pět úrovní pravdomluvnosti: říkat sám sobě pravdu o sobě, říkat sám sobě pravdu o druhém, říkat druhému pravdu o sobě, říkat druhému pravdu o druhém a říkat všem pravdu o všem.
18. Lidstvo žije v rámci přesně definovaných iluzí. Desaterem iluzí je existence potřeby, existence selhání, existence nejednotnosti, existence nedostatku, existence požadavku, existence soudu, existence zavržení, existence podmíněnosti, existence nadřazenosti a existence nevědomosti.To jsou iluze, které lidstvu mají sloužit, ale nejprve se musíme naučit, jak je využívat.
19. Tři základní koncepty holistického života jsou upřímnost, vnímání a zodpovědnost. Žijte podle těchto zásad a už nikdy v životě nebudete sami se sebou nespokojeni.
20. Život funguje v rámci paradigmatu „být-dělat-mít“. Většina lidí ho chápe obráceně a žije v domnění, že je nutné mít věci, které jim umožní dělat, co je zapotřebí, aby byli, kým chtějí být. Obrátit tento proces je nejrychlejší cestou k dosažení mistrovství v životě.

21. Existují tři roviny vnímání: naděje, víra a vědomí. Duchovní mistrovství spočívá v prožívání života z té třetí.
22. Existuje pět klamných představ o Bohu, které způsobují krize, násilí, zabíjení a války. Zaprvé představa, že Bůh něco potřebuje. Zadruhé představa, že Bůh může nedostat, co potřebuje. Zatřetí představa, že Bůh vás od sebe sama oddělil, protože od vás nedostal, co potřeboval. Začtvrté představa, že Bůh pořád potřebuje, co potřebuje, tak nutně, že po vás teď požaduje, abyste mu to - z pozice těch, kteří od něj byli odděleni – dali. Zapáté představa, že vás Bůh zničí, pokud jeho požadavky nesplníte.
23. Existuje také pět klamných představ o životě, které rovněž způsobují krize, násilí, zabíjení a války. Zaprvé představa, že lidské bytosti jsou od sebe navzájem oddělené. Zadruhé představa, že toho, co lidské bytosti potřebují ke štěstí, tu není dost na to, aby byli všichni spokojeni. Zatřetí představa, že k tomu, aby získaly něco z toho, čeho tu není dost pro všechny, spolu musejí lidské bytosti soupeřit. Začtvrté představa, že některé lidské bytosti jsou lepší než jiné lidské bytosti. Zapáté představa, že je přípustné, aby lidské bytosti své spory, pramenící z předchozích klamných představ, rozhodovaly tím, že se navzájem zabíjejí.

24. Domníváte se, že vás ostatní lidé terorizují, ale ve skutečnosti vás terorizují vaše vlastní názory. Váš prožitek sebe sama a celého světa se dramaticky promění, pokud všichni kolektivně podstoupíme „pět kroků k míru“:

Dovolte si přiznat, že některé vaše staré představy o Bohu a životě pro vás přestaly být prospěšné.

Uvažujte o možnosti, že o Bohu a životě nevíte všechno a že pochopením toho, co vám dosud unikalo, by se všechno změnilo.

Připusťte, že se mohou zrodit nové představy o Bohu a životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

Najděte odvahu prozkoumat tyhle nové představy, a pokud se slučují s vaší vnitřní pravdou a věděním, do svého systému víry.

Žijte svůj život jako projev své nejlepší víry, nikoli jako její popření.

25. Nechť se všichni lidé na zemi řídí novým evangeliem: „Všichni jsme Jedno. Naše cesta není lepší, je prostě jiná.“

Pokud přijmeme poselství obsažené v těchto tisíci slovech a budeme se podle něj řídit, může se náš svět během jediné generace proměnit.