9. - Božská matematika: konstanty, definice soustav, zaokrouhlování

05.10.2015 10:58

Konstanty:
Takže všechny konstanty jsou jen souborem těchto závislostí platných pouze pro naši a jí podobnou soustavu, ale vliv těchto konstant se zmenšuje/zvětšuje v závislosti na tom, jak daleko půjdeme v tomto souboru systému soustav a jak hluboko nebo vysoko se právě nacházíme. Takže pokud chceme cokoli počítat, tak si prvně musíme definovat v jaké soustavě se nacházíme a jaký vliv má daná "konstanta" na tuto soustavu. Pokud si tedy definujeme soustavu SI, tak můžeme počítat pouze v této soustavě, nikoli však v soustavě rozdílné. Pokud budeme počítat v soustavě podobné soustavě SI, tak rozdíl výsledků a jejich následný poměr bude roven poměru těchto soustav vůči sobě. Proto budeme používat pouze čísla 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 a zbytek budeme definovat pomocí zlomků. Veškeré konstanty tedy nebudou konstantami, ale budou vyjádřeny vzorci, tzn. že pí nebude 3.14, ale bude to pouze pí, to samé bude platit pro rychlost světla, která nebude 300000km/s, ale bude vyjádřena jako "c". Jsem si vědom toho, že výsledný vzorec bude dosti složitý, ale v této teorii to jinak ani nejde, pokud se máme dopočítat skutečně pravdivého výsledku a tím výsledkem je 1=0. Věřím, že na sklonku mého života bude tato teorie už tak dokonalá, že i "náhodu" a karmu, na naší matičce Zemi, budeme moci spočítat.

Definice soustav:
Soustava otevřená: je to soustava, na níž mají veškeré děje jak v ní, tak i mimo ní, vliv a v níž i konstanty jsou ovlivnitelné
Soustava uzavřená: je soustava ideální, kde veškeré děje mají vliv pouze na tuto soustavu a konstanty jsou přesně definované
Soustava podobná: je taková soustava, kde se děje, konstanty i výsledky podobají vedlejší soustavě a jsou ve stejném poměru, jako tyto dvě podobné soustavy

Zaokrouhlování:
Proto nelze plést dohromady rychlost světla na Zemi a ve vytvořeném vakuu na Zemi, jelikož jde o rozdílné vztažné soustavy, i když jsou tyto soustavy jsou podsoustavou Země. Jedna je "uzavřená" a druhá "otevřená"... Pokud tedy budeme měřit rychlost světla ve vesmíru a ve vytvořeném vakuu na Zemi, tak dojdeme k podobným výsledkům, ale tyto výsledky budou ve stejném poměru, jaký je rozdíl poměru mezi konstantami ve vesmíru a ve vakuu na Zemi... Jedny konstanty tedy budou skoro rovny nule, takže je můžeme považovat za nulové a druhé budou obrovské, takže je můžeme považovat za nekonečno... Takovéto zaokrouhlování vede ke zkreslení, takže budeme používat vždy celé, nezaokrouhlené výsledky. Tam, kde to možné nebude, tak použijeme výsledný vzorec... Zaokrouhlování může, v této teorii, vést ke špatným výsledkům a pokud se tyto špatné výsledky použijí i v praxi, tak to může, v souvislostí s touto teorií, znamenat i konec celého vesmíru!!!