6. - Vývoj živé hmoty, genetika, život, idol, odolnost

05.10.2015 10:55
Vývoj "živé" hmoty trochu jinak:
Jak jsme si řekli, tak podstatou všeho je elektromagnetické vlnění, které dává do pohybu vztažné soustavy, když jimi prochází. Můžete mi teď namítnout, že když zastavíme toto vlnění a budeme žít ve věčné nicotě, tak se čas zastaví. Ani to není zcela přesné... Je pravda, že se čas zastaví, ale zastaví se také vše včetně vývoje i myšlenek. Dojde tedy ke stagnaci, následné degeneraci a to způsobí zánik "živé" hmoty! Podívejme se teď, na co všechno má takováto stagnace vliv. Pro lepší představu použijeme podzemní město s umělým osvětlením... Opět tedy budete "zavřeni" v nějaké podsoustavě, kde bude rozhodovat o běhu času elmag. vlnění, ale bude to "umělé" světlo, tzn. že tam nebude působení všech elmag. vln, ale pouze některých. Vývoj bude tedy stejný, ale jen do okamžiku sladění s tímto "umělým" světlem i tímto "podzemním" světem. Jistě víte, co se stane, když budete pěstovat rostliny pod umělým osvětlením. Nebudou mít potřebné obranné mechanismy proti celému spektru elmag. záření. Tzn. že nebudou mít ochranné barvivo atd. Zkrátka po výstupu z tohoto podzemního "krytu" nás zbylé záření, na které nejsme zvyklí, spálí. Proto tato relativně spásná cesta "zakrtkování" je tou nejhorší alternativou. Můžeme sice dosáhnout relativně věčného bytí, ale pouze v této uzavřené soustavě. Prudký přechod do druhé soustavy s jinými okolními vlivy, jež v ní působí, nás bez nutné přípravy k tomuto přechodu, zabije. Jelikož na tento přechod nebudeme dostatečně připraveni a budeme odtrženi od toho, co se děje mimo toto město(vztažnou podsoustavu), které je v podzemí a je tedy neovlivněno tím, co se děje na povrchu Země(vztažné soustavy). Je to stejné, jako u živočichů hluboko v moři, kteří žijí pod velkým tlakem. Při rychlém výstupu se jejich tělo nestačí přizpůsobit snížení tlaku a dojde k jeho roztržení.

Ve všech soustavách platí stejné zákony o přizpůsobení se nadřazené i podřazené vztažné soustavy.

Genetika:
Naše genetická informace, jež nese každá buňka našeho těla je poměrně složitá. Jsou v ní zakotveny veškeré možné varianty, kterými postupně prošel vývoj této "živé" hmoty, včetně té, která je momentální. Vždy při tomto vývoji jde o to, postavit co nejodolnější hmotu, na kterou bude mít současné prostředí ve vztažné soustavě ještě menší vliv než na hmotu jež byla před ní. Jelikož se nejedná jen o záření, ale také o magnetické účinky a gravitaci, jež toto záření vyvolává, zároveň s tím, jak prostupuje odolnější hmotou, tak postupem času dojde k opětovnému rozkladu a vytvoření odolnější hmoty. Proto jakákoli stagnace, případně krok zpět v tomto vývoji, znamená neodvratný zánik hmoty. Vyššího věku hmoty a tedy i její odolnosti, lze dosáhnout nikoli šlechtěním, ale křížením těchto hmot, jež jsou v rozdílné vztažné soustavě. Tyto soustavy však musí být ve vzájemném kontaktu a nesmí mezi nimi být příliš odlišná soustava. Což také platí i pro vnitřní složení "živé" hmoty. Proto se člověk nemůže zkřížit s ovcí, jelikož dle tohoto zákonu vývoje hmoty, je to krok zpět a nikoli vpřed. To samé platí i pro křížení stejné hmoty. Dvě ženy nemohou mít dítě, stejně tak dva muži, jelikož by to vedlo opět k zániku hmoty. Jistě jste si všimli, že se ženám i mužům líbí nejen opačné pohlaví, ale i jiná barva pleti. Opět je to vývoj, který vede k vyšší odolnosti proti záření. Výsledné dítě bude mít tedy v genech zakódováno mechanismy obrany jak proti záření většímu, tak i pro nedostatek záření... To samé platí i pro výškové rozdíly, nejen ve smyslu výšky člověka, ale i ve smyslu gravitačního zatížení a změn v tlaku...

Život ve vodě, na souši a ve vesmíru:
Jistě mi teď namítnete a co voda, vzduch vesmír? Jak je to s nimi? Ano, ano... Tam platí to samé jako pro souš. Zatím se ještě nikdo neodvážil vytvořit "vodní" populaci lidstva, ale postupem času k tomu stejně dojde! Také jste jistě slyšeli o tom, že porod je jak pro matku, tak pro dítě jednodušší ve vodě. Opět jde o podobnou vztažnou soustavu, kde tlakový rozdíl mezi lůnem matky a novým prostředím není tak velký a je tedy daleko přirozenější než porod na souši. Porod na souši je pro dítě většinou šok. Bylo zvyklé na jinou vztažnou soustavu a náhlý přechod mu způsobuje bolesti, které zapříčinila obrovská změna tlaku, jež způsobuje vnitřní deformaci hmoty(buněk) dítěte, nehledě na další aspekty doprovázející tento přechod včetně dýchání. Je to tedy úplně stejné, jako když kosmonauti náhle vystartují v raketě do vesmíru, nebo když se potápěči vynoří náhle ze 100m hloubky... Tělo se s tím sice vyrovná, ale zároveň dojde k trvalému poškození některých buněk uvnitř těla... Zastavme se teď na chvilku ve vesmíru. Po dlouhodobém pobytu dochází u kosmonautů ke změně nejen v krevním obrazu, ale v celkovém odvápnění kostí. Proto je jejich návrat zpět na Zemi stejně drastický, jako jejich start. Navíc musí projít i postupnou rekonvalescencí. Opět jde tedy jen přizpůsobení "živé" hmoty na jinou vztažnou soustavu a vytvoření takových mechanismů, jež budou vhodné pro pobyt v této soustavě. Porod ve vesmíru a následné, prudké, přemístění dítěte raketou zpět na Zemi, znamená pro toto dítě stejné riziko, jako vystřelení obyčejného člověk bez přípravy do vesmíru... tedy rozpad hmoty a tudíž jeho smrt...

Idol - první atribut lásky:
S kosmonauty je to tedy stejné, jako s jakýmkoli člověkem, jež udělal nějaký světový rekord. Dá se říci, že snaha o zkřížení a tedy o vytvoření dokonalejší hmoty, závisí vždy na překonání hranice mezi vztažnými soustavami. Proto jsou tito lidé(živá hmota) vždy idolem pro určitou skupinu lidí(živé hmoty), jelikož tato jejich "živá" hmota, má v sobě základy, na překonání této hranice, mezi vztažnými soustavami... Je tedy úplně jedno o koho se jedná, zda o zpěváka, vědce, plavce, kosmonauta, lékaře, psychologa... důležitý je rozdíl. Každý z nich má něco, co druhý nemá a je tedy jasné, že se snaží spojit s takovým člověkem(živou hmotou), který dosáhl v některé oblasti lepších výsledků než on sám. Tím se tedy dostáváme k rozřešení principu lásky mezi dvěma živými hmotami(lidmi)... Tohle je jeden z nich.

Odolnost - druhý atribut lásky:
Ještě než se tedy pustím do lásky přímo, tak se vrátím na chvíli k psychologii... Křížení mezi bratry, sestrami a všemi příslušníky rodu až do 3. kolena(?) je u nás zakázáno. Všichni sice ví, proč, ale podstata toho všeho jim uniká. Důvod je zcela prostý. Vzniklá "živá" hmota je méně odolnější, než "živá" hmota složená ze zcela rozdílných "živých" hmot. Takže její existence je sice vývoj kupředu, ale tento vývoj je pomalý.