3. - Čas, hodiny, světlo, měření času, stárnutí, věčné mládí, astrální cestování, duchové

05.10.2015 10:50

Podle této mé teorie čas neplyne stejně rychle, ale proměnlivě v závislosti na měřeném pohybu vztažných soustav vůči sobě. Tento pohyb je plynulý i skokový, dle toho pro jakou hmotu a jakou hmotou tento čas měříme. Zároveň při je přitom ovlivněn všemi faktory, které známe, ale hlavním faktorem je kmitání hmoty měřené a kmitání měřitele jímž tuto vztažnou soustavu měříme. Takže když budeme používat k měření světlo, tak výsledek bude jiný, než když použijeme k měření stejně kmitající hmotu. V každém případě tu existuje jakási závislost i při takto špatném měření...

Jistě se vám už několikrát stalo, že čas se buď "vlekl" nebo vám "utekl" a přitom šlo o stejný časový úsek na hodinkách. Nejde pouze o náš pocit, ale o fakt, že měření času je chybné. Troufám si tvrdit, že pokud vám bude 15let a měření času je správné, tak už máte dostatek zkušeností s časem a tudíž už musíte odhadnout čas na sekundy, ale není tomu tak. Ptejme se proč? Buď jsem já tak blbý, že jsem se to ještě za 15let nenaučil, nebo je chyba v přístroji, co čas měří a tudíž v měření času jako takového. Zároveň tu hraje fakt, že v případě nudy(nepřemýšlení) se čas zpomaluje, ale v případě horečného přemýšlení se čas zrychluje.

Díky této teorii lze tedy i vysvětlit princip, který se využívá při AC(astrálním cestování), kdy tělo doslova ztuhne, zastaví se v něm veškeré procesy a člověk má tak možnost vstoupit do prostoru, kde neplyne čas. Také "duchové" využívají podobný princip, kdy jejich tělo kmitá na frekvenci jež umožňuje průchod látkou... Jako příklad teď bude asi lepší použít televizi, či spíše film než ventilátor... Naše oko zachytí bod, který se plynule pohybuje přibližně při frekvenci 30Hz, jakmile se tato frekvence zvyšuje, tak dochází k tomu, že bod nevidíme jako pohyblivý, ale dochází k tomu, že vidíme čáru. Pokud budeme frekvenci snižovat, tak bod nám bude "skákat" a jeho pohyb nebude plynulý. Jde tedy o frekvenci zobrazení, mezeru mezi zobrazeným bodem a prázdnem. Z toho tedy plyne, že vlastní pohyb bodu závisí pouze našem vnímání!!! Ve skutečnosti je tedy všechno všude a zároveň nikde. Záleží tedy na rozkmitání vztažné soustavy do takové míry, aby jsme ji mohli vnímat.
Když tedy půjdeme do důsledku, tak změna noci v den určuje čas. Proto se také říká, kolik je ti let, od slova léto, kolik jsi prožil ve skutečnosti lét. Když půjdeme ještě dál a postupně budeme interval mezi dnem i nocí zkracovat, tak se i lidský věk za několik generací úměrně tomu zkrátí. Pokud ale budeme vystaveni stálému světlu, tak lidstvo za několik generací přestane stárnout! Což potvrzují veškeré starověké knihy, včetně Bible... Někdy na začátku byl věk člověka caa 900let, dnes je to jen caa 60let... Domnívám se, že rok 2015(2012?) bude právě tím rokem, kdy dojde ke změně a opětovnému "růstu" věku člověka, ono sice k tomu už došlo před několika staletími, ale teď to bude jiné. Dojde ke skokovému prodloužení lidského věku...
Toto časové posunutí i stárnutí je také popsáno ve sci-fi románu z roku 1979 Briana W. Aldisse - Nonstop - 13/34 01-088-79

Naše vnímání světla i světlo samotné má na náš organismus a procesy v těle zásadní vliv...
Osobně se domnívám, že čas je pro každou částici jiný a je ovlivněn právě díky rozkmitání této vztažné soustavy, ve které se tato částice nachází. Jako příklad použiji zvukové šíření vln. Zvuk k nám dochází silněji a delší dobu, ale odchází slaběji a kratší dobu. Tohle vše je podmíněno sílou zvuku, prostoru před námi, v nás, i prostoru za námi... Můžeme tedy říct, že čas je ovlivněn elmag. vlněním v každé soustavě a na každou tuto soustavu reaguje jinak. Díky velikosti amplitudy a její síle se čas postupně zrychluje a zpomaluje. Ve hmotě tedy plyne čas dle toho, jak tato vlna prochází soustavou této hmoty. Pro lepší pochopení vlnění zvuku a tedy i měření času, je třeba se podívat, jak vznikne a zanikne zvuk... přesněji řečeno na zvukovou vlnu, která prochází prostorem...

Budoucnost se dá spočítat:
Domnívám se, že spánek je jen tréninkem počítání pravděpodobnosti, co nastane nebo, co musí nastat... Dle této teorie je možné spočítat jakoukoli budoucnost člověka včetně jeho minulosti. Jelikož každá vztažná soustava, která se rozkmitala, zanechala v prostoru "stopu" své existence a zároveň předurčila další vývoj budoucích událostí... Otázku jak na to si nechám do dalšího článku o této teorii...

Světlo také vibruje sice jinak, ale vibruje. Vlnová délka světla je vibrace k jaké dochází při průchodu elmag. zářením vztažnými soustavami... Tato vlnová délka je v každé vztažné soustavě jiná. Změna vibrace(kmitočtu) světla, při přechodu do této druhé soustavy, je nepatrná, ale přesto k ní dojde. Sestrojit hodiny, jež měří skutečný čas je tedy naprosto nemožné. Vždy budou měřit pohyb min. dvou vztažných soustav, nikoliv však čas uvnitř jedné soustavy, jelikož přesně změřit nejde. Můžeme říci, že měření je pouze přibližné +/-nekonečno a závisí na všech faktorech celého systému vztažných soustav, tzn. podsoustav i nadsoustav
Navíc, díky předání vibrace okolní vztažné soustavě, světlo ztrácí na síle. Až nakonec dojde k tomu, že se světlo srazí s hmotou, jež vibruje na nižší(?) frekvenci, kterou nebude moci projít(bude mít vyšší hustotu než prostor okolních vztažných soustav). Pak dojde k tomu, že světlo pohltí vztažná soustava této hmoty a její kmitočet se sníží o rozdíl vlastního kmitočtu a kmitočtu světla... Což je uvedeno ve druhé části této teorie v odstavci o pokusu s koulí... a zároveň je to vysvětleno i na příkladu černé díry:

Světlo mizí v černé díře, to je sice pravda, ale to "pohlcení" zároveň předá "energii" této černé díře tím, že ji rozkmitá ještě více/méně v závislosti na vzájemném kmitočtu, takže vše, co do této černé díry spadne ji zvětší/zmenší úměrně tomu, jaká je vibrace této hmoty/záření těsně před střetem s černou dírou... avšak zvětšení/zmenšení této díry se bude rovnat násobku vibrace dané hmoty/záření, což má za následek skokové zvětšení/zmenšení této černé díry a také relativně skokovou vibraci na okolní vztažné soustavy... Můžeme tedy říct, že černá díra(postupem času) pohltí vše, co má nižší vibraci než ona sama, ale dá se zničit vibrací vyšší...