Teorie všeho trochu jinak

1. - Nový výklad pro čas, hmotu a prostor, tak jak je neznáte

05.10.2015 10:41
Opět jsem se po dlouhé době pustil do této "nesmrtelné" úvahy... 1. celý pojem chápání a měření času i hmoty je chybný: měříme délku pohybu elementární částice, dobou jež nazýváme sekunda, jenže nikdo neuvážil, zda se tato částice, kterou měříme, bude pohybovat stejně i v hvězdém prostoru, kde není gravitace, nebo jen minimální a navíc je tam jiná hustota prostoru i relativní hmotnost částice. Podle A.E. je to už jiná vztažná soustava, která je ale součástí nadřazené vztažné soustavy, v...

2. - Vibrace

05.10.2015 10:43
"TEĎ existuje v kterýkoli okamžik pro jakoukoliv částici! Ale pro vzájemný pohyb těchto soustav, prípadně pohyb mezi soustavami, ve kterých jsou tyto částice, čas existuje!." To je na tom to "nejhorší"... čas vzniká až s pohybem, tam kde není pohyb, tak tam se čas zastavil. Dá se říci, že čas i pohyb je vlastně jen iluze. Aby se člověk mohl pohnout z místa, tak musí rozkmitat nejen svoji vztažnou soustavu, ale i tu, která je tam, kam se chce přemístit. Jakmile se přemístíte do té druhé...

3. - Čas, hodiny, světlo, měření času, stárnutí, věčné mládí, astrální cestování, duchové

05.10.2015 10:50
Podle této mé teorie čas neplyne stejně rychle, ale proměnlivě v závislosti na měřeném pohybu vztažných soustav vůči sobě. Tento pohyb je plynulý i skokový, dle toho pro jakou hmotu a jakou hmotou tento čas měříme. Zároveň při je přitom ovlivněn všemi faktory, které známe, ale hlavním faktorem je kmitání hmoty měřené a kmitání měřitele jímž tuto vztažnou soustavu měříme. Takže když budeme používat k měření světlo, tak výsledek bude jiný, než když použijeme k měření stejně kmitající hmotu. V...

4. - Mechanický a biologický čas

05.10.2015 10:52
Posunutí času atomových hodin o jednu sekundu: Jistě jste si všimli, že se minulý rok čas prodloužil. Nejen, že měl 366dní(přestupný), ale byla mu také přidána i jedna sekunda navíc! Zajímavé jistě je, že úprava byla nutná právě díky ZPOŽDĚNÍ Země(začala se otáčet pomaleji), ale také díky jinému postavení hvězd, než měly být... To samo o sobě říká, že máme sice prostředky, jak měřit přesný čas, ale nejsou ovlivněny rotací země, takže dochází ke špatnému měření. Jelikož vztažná soustava...

5. - Hmota, elektromagnetické vlnění, aura

05.10.2015 10:54
Snížení tělesného tepla: Jak už jsem napsal, tak rozdíl mezi "mechanickým" a "biologickým" časem závisí na oddělení soustav, na rytmu světla a tmy a především na hustotě látky... Podívejme se teď na to, jak elmag. vlnění reaguje s pevnou látkou. Veškeré pevné látky mají velkou hustotu a tím pádem i menší vazby mezi atomy. Při styku s pevnou látkou dochází k postupné reakci v závislosti na rezonanci s danou látkou a kmitočtem této elmag. vlny... Proč? Hmota má snahu, díky této vlně, rozkmitat...
1 | 2 >>